Opći uvjeti poslovanja


Men-Ars d.o.o., Zagrebačka ulica 31, 42000 Varaždin

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
U PROMETU NEKRETNINAMA
OPĆE ODREDBE


Članak 1.

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva MEN-ARS d.o.o. kao agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) te fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor o posredovanju). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta.

Opći uvjeti poslovanja u prometu nekretnina regulirani su i usklađeni s važećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, važećim Zakonom o obveznim odnosima, važećim Zakonom o općem upravnom postupku, te važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kao i s drugim važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

2.1. Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

- Posrednik: MEN-ARS d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 31, MB:2025019, OIB:14297783402, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, a Rješenje je izdano evidentirano KLASA:UP/I-330-01/09-01/702, URBROJ:526-05-01-01/2-09-2, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod registarskim brojem upisa 197-2009.

- Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

- Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i drugog odgovarajućeg pozitivnog propisa,

- Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju (npr. prodavatelj, kupac, zakupac, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

- Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: treća osoba).

- Posrednička naknada (u daljnjem tekstu : posrednička naknada) je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

- Članovi obiteljskog kućanstva Nalogodavca/treće osobe – bračni ili izvanbračni drug Nalogodavca/ treće osobe, čak i ako je brak sklopljen ili je izvanbračna zajednica započela nakon sklapanja ugovora o posredovanju, djeca i posvojčad Nalogodavca/treće osobe, roditelji, maćeha ili očuh Nalogodavca/treće osobe te svi ostali srodnici koji u trenutku sklapanja ugovora o posredovanju žive u zajedničkom kućanstvu s Nalogodavcem/trećom osobom.

- Bliske osobe pravne osobe Nalogodavca/treće osobe - članovi upravnih ili nadzornih tijela društva Nalogodavca/treće osobe, osobno odgovorni članovi društva Nalogodavca/treće osobe, osobe koje u kapitalu društva Nalogodavca/treće osobe sudjeluju s više od ¼ dijela, te fizička osoba ili društvo koja zbog svoje položajno pravne ili radno ugovorne veze ima priliku biti upoznata s gospodarskim položajem društva Nalogodavca/treće osobe.

PONUDA NEKRETNINA


Članak 3
.
3.1. Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavca (u daljnjem tekstu: Ponuda) i ona je prikazana na web stranicama Posrednika. Postoji mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik odustao od sklapanja namjeravanog pravnog posla (prodaje, zakupa ili sl.), a za što Posrednik ne odgovara.

3.2. Ponudu i obavijesti Posrednika prema Nalogodavcu, isti mora čuvati kao poslovnu tajnu, te ih samo uz prethodno pisano odobrenje smije prenijeti trećoj osobi odnosno upoznati treću osobu s navedenim.

3.3. Ako je Nalogodavac odnosno primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obavezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika ( i to: kod usmene ponude odmah, a kod primitka pismene ponude u roku od najkasnije 2 (dva) dana ) u skladu s čl.20.1. ovih Općih uvjeta.

CIJENA NEKRETNINA


Članak 4.

4.1. Cijene nekretnina u ponudi iskazane su u eurima.

UGOVOR O POSREDOVANJU


Članak 5.

5.1. Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla, sukladno odredbi članka 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, a Nalogodavac se obvezuje za izvršenu uslugu platiti posredničku naknadu.

5.2. Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku.

5.3. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme. Rok trajanja ugovora određuje se Ugovorom o posredovanju, u svakom pojedinačnom slučaju posredovanja. Ugovor o posredovanju se može pisanim sporazumom ugovornih strana više puta produžiti.

5.4. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, to se smatra da je isti sklopljen na određeno vrijeme od 24 ( dvadeset i četiri ) mjeseca.

5.5. Nalogodavac i Posrednik dužni su jedan drugome otkazati ugovor o posredovanju najkasnije 15 ( petnaest ) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ako ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. Ugovor se otkazuje u pisanom obliku u skladu s člankom 20.1 ovih Općih uvjeta. U protivnom, ako Nalogodavac i/ili Posrednik ne otkažu ugovor o posredovanju u navedenom otkaznom roku, ugovor se smatra prešutno produženim na isti rok na koji je bio prvotno sklopljen.

5.6. Posrednik i Nalogodavac u slučaju prešutno produljenog trajanja ugovora mogu u bilo koje doba otkazati ugovor, u skladu s člankom 19.1. i 20.1. ovih Općih uvjeta.

5.7. Ugovor o posredovanju se može samo jedanput prešutno produžiti. Po proteku dvostrukog roka na koji je sklopljen prvotni ugovor, ugovor beziznimno prestaje, te se mora sklopiti novi ugovor o posredovanju ako stranke žele nastaviti ugovorni odnos.

5.8. Posrednik može odbiti sklopiti ugovor o posredovanju s Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene, a osobito u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

- ako je Nalogodavac maloljetna fizička osoba ili osoba koja u bilo kojem opsegu ima ograničenu poslovnu sposobnost, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano,

- ako postoji osnovana sumnja da dani podaci u vezi identiteta fizičke ili pravne osobe, te njenoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti ili ovlastima o zastupanju nisu istiniti, odnosno ako postoji osnovana sumnja da dani podaci u vezi nekretnine nisu istiniti,

- ako je nad Nalogodavcem pravnom osobom pokrenut postupak stečaja, ili se iz poslovanja Nalogodavca može zaključiti da je
prezadužen ili nesposoban za plaćanje, ili ako postoji bilo kakva dospjela, a nepodmirena obveza Nalogodavca prema Posredniku,

- ako na poseban zahtjev Posrednika Nalogodavac odbije dati podatke o članovima njegovog obiteljskog kućanstva ili bliskim osobama pravne osobe.

5.9. U Ugovoru o posredovanju moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju/zakup/najam nekretnine, a osobito podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi, te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja, i to za njega i treće osobe, usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

5.10. Posrednik može na inzistiranje fizičke ili pravne osobe koja za to ima interes, i temeljem njenog pismenog ili usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja njene nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina, ( u daljnjem tekstu : evidencija), iako s tom osobom u trenutku davanja naloga za oglašavanje nije sklopljen ugovor o posredovanju. Kada se za predmetnu nekretninu zainteresira treća osoba odnosno potencijalni stjecatelj, Posrednik će o tome obavijestiti prije spomenutu fizičku ili pravnu osobu , te s istom sklopiti Ugovor o posredovanju ako ga ta osoba bude željela sklopiti, dok u suprotnom Posrednik nije obvezan potencijalnog stjecatelja nekretnine dovesti u vezu s tom osobom.


ISKLJUČIVO POSREDOVANJE


Članak 6.

6.1. Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

6.2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja kao i ugovornu kaznu, koji zajedno ne mogu biti veći od ugovorenog iznosa posredničke naknade.

6.3. U slučaju sklapanja Ugovora o posredovanju, a kojime se ugovara isključivo posredovanje, to je Nalogodavac obvezan uputiti svaku treću osobu na Posrednika, a koja bi treća osoba na bilo koji način iskazivala interes za nekretninu koja je predmet posredovanja.

6.4. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

OBVEZE POSREDNIKA


Članak 7.

7.1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
2. dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati Nalogodavca s njom;
3. upozoriti Nalogodavca na nedostatke nekretnine (nedostatke građevne i uporabne dozvole i sl.), okolnosti prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu , sukladno važećim propisima i zakonu;
4. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
5. obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu;
6. upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
8. omogućiti pregled nekretnina;
9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
10. čuvati osobne podatke Nalogodavca, te ostale podatke po nalogu Nalogodavca kao poslovnu tajnu; 11. ako je predmet sklapanja posredovanog posla zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
12. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

7.2. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) glede pregovaranja za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje posredovanog posla, a naročito u bilo kojem od ovih slučajeva:

 • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
   
 • organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
   
 • Nalogodavcu priopćio ime i/ili broj telefona i/ili telefaksa i/ili e-mail treće osobe ovlaštene/odgovorne za sklapanje posredovanog posla ili je trećoj osobi priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine i/ili podatke o Nalogodavcu.


7.3. Posrednik može iznimno u ime i za račun Nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je Nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.


TAJNOST PODATAKA I OBVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE


Članak 8.

8.1. Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

8.2. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem.

8.3. Nalogodavac potpisom Ugovora o posredovanju nekretnina daje svoju privolu Posredniku da može koristiti i upisivati njegove osobne podatke uključujući i OIB i JMBG, te opće poslovne podatke za potrebe vlastitih evidencija. Nalogodavac jamči ispravnost OIB-a i JMBG-a i ostalih osobnih podataka navedenih u Ugovoru o posredovanju.

8.4. Posrednik će sve osobne podatke Nalogodavca fizičke osobe, odnosno opće poslovne podatke Nalogodavca pravne osobe koristiti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju pitanje zaštite tajnosti podataka.
 

 

OBVEZE NALOGODAVCA kao prodavatelja /zakupodavca/najmodavca


Članak 9.

9.1.Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac kao prodavatelj/zakupodavac/ najmodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu ili druge odgovarajuće akte o građenju za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoji na nekretnini;
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine;
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu; 5.nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla isplatiti posredniku posredničku naknadu u skladu s čl.11. i čl.16. ovih Općih uvjeta; 6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja u skladu s čl.17. ovih Općih uvjeta; 7.obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

9.2. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi sve troškove Posredniku učinjene tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

9.3. Pri sklapanju ili za vrijeme trajanja Ugovora o posredovanju Posrednik može zatražiti od Nalogodavca fizičke osobe podatke o članovima njegovog obiteljskog kućanstva, odnosno podatke o bliskim osobama Nalogodavca pravne osobe, koje mu je isti dužan prezentirati.

9.4. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije, ništava je. Ali Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri i/ili ako je bez opravdanih razloga odustao od dogovorenog sklapanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

9.5. Nalogodavac je dužan u slučaju da sam pronađe treću osobu i sklopi s njom pravni posao glede nekretnine koja je predmet posredovanja, pismenim putem, u skladu s čl.20.1. ovih Općih uvjeta, obavijestiti Posrednika u roku od 2 (dva) dana o sklopljenom ugovoru s trećom osobom, te otkazati Ugovor o posredovanju. U tom slučaju Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku troškove samo ako su isti posebno ugovoreni i ako su stvarno nastali u skladu s čl.17. ovih Općih uvjeta.

OBVEZE NALOGODAVCA kao kupca /zakupca/najmoprimca


Članak 10.

10.1.Ugovorom o posredovanju Nalogodavac kao kupac/zakupac/najmoprimac se obvezuje da će osim odgovarajućih primjenjivih obveza iz čl.9., obavijestiti Posrednika o svim nastalim promjenama koje su bitne za sklapanje kupoprodajnog ili drugog pravnog posla kao što su npr. promjena okolnosti vezano za platežnu mogućnost, mogućnost dobivanja kredita banke, želja i potreba vezano za vrstu ili veličinu nekretnine te cijenu i sl.

POSREDNIČKA NAKNADA


Članak 11.

11.1. Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju odnosno ovim Općim uvjetima.

11.2. Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina pripada posrednička naknada. Ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije utvrđeno, primjenjuje se visina naknade prema Cjeniku iz čl.16. ovih Općih uvjeta poslovanja. Visine posredničkih naknada iz Cjenika usklađene su s tarifom Hrvatske Gospodarske Komore.

11.3. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti neposredno nakon sklapanja prvog posredovanog pravnog posla koje ugovorne strane sklope (npr. predugovor ili kupoprodajni ugovor ili sl.), te je posrednička naknada najkasnije dospjela i plativa bez odbitaka u trenutku plaćanja bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili čega drugoga, i to bez obzira na postotak plaćenoga u odnosu na cjelokupni iznos koji mora biti plaćen, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Članak 12.

12.1. Za nekretnine iz aktualne evidencije Posrednika (Ponuda nekretnina na web stranicama) kupac/ zakupac/ najmoprimac ne plaća posredničku naknadu u slučaju posredovanog posla. Posrednik MEN-ARS d.o.o. ne naplaćuje posredničku naknadu od svake ugovorne strane posredovanog posla osim ako nije drugačije posebno ugovoreno.

12.2. Posrednička naknada koju plaća Nalogodavac kao kupac/zakupac/najmoprimac naplaćuje se samo ako je posebno ugovorena ili je Posrednik dobio od strane Nalogodavca kao kupca/ zakupca/ najmoprimca pisani nalog za potražnjom određene vrste nekretnine koju Posrednik trenutno nema u svojoj evidenciji Ponude odnosno za koje nema zaključene Ugovore o posredovanju s vlasnicima tih nekretnina.

Članak 13.

13.1. Ako Nalogodavac sam ponudi Posredniku posredničku naknadu koja je veća od maksimuma određenog Ugovorom o posredovanju i/ili Općim uvjetima i/ili pozitivnim propisima na snazi, ili ako takva bude ugovorena, to će se iznos povrh maksimalnog iznosa posredničke naknade smatrati nagradom sui generis, te Posrednik smije primiti i zadržati takvu nagradu ali pod uvjetom da
ona nije u očito nerazmjeru s njegovim uslugama i s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem Nalogodavca.

Članak 14.

14.1.Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kad je s trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji je posredovalo, a kojim se postiže ista ili slična svrha kao i s posredovanim poslom, npr. kad se umjesto ugovora o kupoprodaji sklopi ugovor o zakupu, ili sl. U tom slučaju posrednička naknada se naplaćuje u skladu s Cjenikom iz čl. 16. ovih Općih uvjeta.

14.2. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako član obiteljskog kućanstva Nalogodavca/treće osobe odnosno bliska osoba pravne osobe Nalogodavca/treće osobe sklopi posredovani pravni posao s trećom osobom/Nalogodavcem, a koju je s
Nalogodavcem/trećom osobom doveo u vezu Posrednik.

Članak 15.

15.1. Posrednik može posebno ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed
akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

CJENIK

Članak 16.

16.1. Posrednička naknada za obavljano posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina;

CJENIK KUPOPRODAJA - files/file/1_%20tro%C5%A1kovi%20kupoprodaja,%20novo%202024.pdf


CJENIK NAJMA/ZAKUPA- files/file/2_%20tro%C5%A1kovi%20zakup%20-%20najam,%202024.pdf


Svi iznosi koji su navedeni u Općim uvjetima, i to bilo da su navedeni kao postotak ili u apsolutnom novčanom iznosu, navedeni su bez pripadajućeg iznosa PDV-a, a koji se porez u primjenjivom, a sve sukladno važećim propisima, iznosu obračunava i plaća povrh iznosa koji su navedeni u Općim uvjetima.
16.2.Ugovorena naknada iz Cjenika obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u točki 7.1. ovih Općih uvjeta.

TROŠKOVI POSREDNIKA


Članak 17.

17.1. Svi eventualni dodatni troškovi tijekom posredovanja koji se naknađuju Posredniku, moraju biti posebno ugovoreni odnosno izričito navedeni u Ugovoru o posredovanju, u protivnom Nalogodavac ih nije obvezan platiti.

17.2. Ugovorom o posredovanju Posrednik i Nalogodavac mogu posebno ugovoriti da se Nalogodavac obvezuje platiti i stvarno nastale troškove koji nastanu prilikom posredovanja bez obzira na ishod posredovanja i to u iznosu stvarno utrošenih sredstava i/ili prema utrošenoj posredničkoj satnici.

17.3. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom 7.1. ovih Općih uvjeta ili ako je tako posebno ugovoreno, cijena posredničke satnice iznosi 39,82 EUR uvećano za PDV.

17.4. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom 7.1.ovih Općih uvjeta, a odnose se na posebne zahtjeve Nalogodavca, Posrednik uz pravo na posredničku satnicu ima pravo i na naknadu tih troškova (npr. troškovi pojačanog oglašavanja, materijalni troškovi, usluge procjenitelja, mjernika, odvjetnika i drugo), samo u slučaju da su isti posebno ugovoreni i ako su stvarno nastali i to u iznosu stvarno utrošenih sredstava, koje Posrednik prema Nalogodavcu dokazuje na temelju ispostavljenih mu računa.

17.5. Prije sklapanja Ugovora o posredovanju i uvrštavanja nekretnine u evidenciju Ponude, Posrednik može na temelju svoje slobodne procjene zatražiti od potencijalnog Nalogodavca plaćanje posredničke satnice ( primjer neatraktivnih i/ili udaljenijih nekretnina) kojim se pokrivaju troškovi prijevoza, obilaska, fotografiranja i uvrštavanja nekretnine na web stranice, pri čemu je Posrednik obvezan potencijalnog Nalogodavca na isto unaprijed upozoriti i upoznati ga s ukupnim iznosom posredničke satnice.

17.6. Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom ishođenja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet, uknjižbe vlasničkog prava u zemljišne knjige, sastavljanja ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih isprava, snosi Nalogodavac, bez obzira da li je to ugovoreno ili nije.

UGOVOR O POTPOSREDOVANJU


Članak 18.

18.1. Posrednik može prenijeti Ugovor o posredovanju na druge posrednike (potposrednike), te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Nalogodavac neopozivo pristaje na isto.

18.2. U slučaju iz stavka 18.1. ovog članka Nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio Ugovor o posredovanju odnosno s onim potposrednikom na kojeg je prenesen Ugovor o posredovanju, a Posrednik će Nalogodavcu predati popis potposrednika na koje se Ugovor o posredovanu prenosi.

18.3. U slučaju iz stavka 18.1. ovog članka posrednička naknada koja se plaća Posredniku ne može biti veća nego u slučaju kada potposrednika nema.

PRESTANAK UGOVORA


Članak 19.

19.1. Ugovor o posredovanju prestaje:

 • ispunjenjem ( sklapanjem ugovora Nalogodavca i treće osobe kojeg je predmet posredovana nekretnina ),
 • otkazom bilo koje od ugovornih strana,
 • raskidom u slučaju čl. 19.4. Općih uvjeta,
 • istekom vremena na koje je sklopljen, ako je to izričito ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.

19.2. Ako Posrednik i Nalogodavac izričito ne ugovore da ugovor o posredovanju prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ugovor se prešutno produžava na isti rok na koji je sklopljen prvotni ugovor ( čl. 5.3. - čl. 5.7. ovih Općih uvjeta ).

19.3. Posrednik i Nalogodavac mogu otkazati ugovor o posredovanju u svako doba, ako to nije protivno savjesnosti, uz primjenu otkaznog roka od 3 ( tri ) dana, nakon čega ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Ako Nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano otkaže Ugovor o posredovanju, Posrednik ima pravo na naknadu troškova samo u slučaju da su isti posebno ugovoreni i da su stvarno nastali, u skladu s čl. 17. ovih Općih uvjeta.

19.4. Ako u slučaju smrti Nalogodavca, njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u zajedničkom kućanstvu obavijeste Posrednika o smrti Nalogodavca, ugovor o posredovanju će se smatrati raskinutim u trenutku smrti Nalogodavca. U protivnom se prava i obveze Nalogodavca prenose na njegove nasljednike, koji solidarno odgovaraju za obveze Nalogodavca iz Ugovora.

19.5. Kad Ugovor o posredovanju prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća i koji su stvarno nastali, u skladu s čl. 17. ovih Općih uvjeta.

19.6 Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju, u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju, ako Nalogodavac sklopi pravni posao s trećom osobom koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora. U tom je slučaju Nalogodavac dužan Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

19.7. Ako Nalogodavac bez valjanog, objektivnog i pravno prihvatljivog razloga odustane od već dogovorene kupoprodaje, za koju je prihvatio ponudu treće osobe, dužan je nadoknaditi Posredniku svu štetu ako pritom nije postupio u dobroj vjeri i sve stvarno nastale troškove i/ili utrošene posredničke satnice tijekom posredovanja, a koji zajedno ne mogu biti veći od posredničke naknade za
posredovani posao.

 

ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 20.

20.1. Sva pismena korespondencija, obavijesti ili druga priopćenja koja uslijede temeljem Ugovora o posredovanju mora biti dostavljena protivnoj stranci osobno, ili poslana preporučenom poštom ili opće priznatom kurirskom poštom s povratnicom, ili telefaksom.

20.2. Nalogodavac i Posrednik su dužni jedan drugoga obavijestiti u pismenom obliku u skladu s čl. 20.1. ovih Općih uvjeta o svim promjenama u pogledu identiteta, adrese i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 ( sedam ) dana od nastanka promjene. U protivnom, Nalogodavac i Posrednik su suglasni da im se dostava sve međusobne pošte, uključujući i dostave u eventualnim sudskim postupcima, smatra izvršenom na adresu iz ugovora, odnosno na posljednju adresu koju je jedna ugovorna strana pravilno dojavila protivnoj ugovornoj strani.

20.3. Ako ugovorne stranke Nalogodavac i Posrednik svoje ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je opisano u ovim Općim uvjetima poslovanja, tada vrijede odredbe Ugovora o posredovanju.

20.4. Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, važećeg Zakona o obveznim odnosima, važećeg Zakona o općem upravnom postupku, te važećeg Zakona o zaštiti potrošača, kao i drugi važeći propisi na snazi u Republici Hrvatskoj.

20.5. U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Varaždinu, osim ako se drugačije ne ugovori.

20.6. Ovi Opći uvjeti objavit će se na službenoj internetskoj stranici Posrednika www.men-ars.hr, te će biti dostupni u službenim prostorijama Posrednika.

20.7. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta moraju biti sastavljene u pismenom obliku i objavljene u skladu s čl. 20.6. ovih Općih uvjeta.

20.8. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 02.01.2024. godine.


U Varaždinu, 02.01.2024. godine.

                                                                                    

                                                                                            Men-Ars d.o.o.


                                                                                            direktor:
                                                                                            MARIO MENDEK, dipl.oec.